1
تاریخچه شرکت هواوی از دوران تاسیس تا هم اکنون

وقتی مایکروسافت نیز نتوانست

فرایند رشد و محافظت کاربران سیستم‌عامل‌های موبایل و طبیعتا گوشی‌هایی که این سیستم‌عامل‌ها را دارا‌هستند از چیزی به نام فیدبک مثبت تبعیت می کند .به این معنا که هر چه فروش گوشی‌های دارنده یک سیستم‌عامل خاص عمده باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل نرم افزا

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments